Facebook
Instagram
YouTube
Xko
|
EN
Account
Zobrazit menu
Menu
Zobrazit menu
Menu

Souhlas se zpracováním osobních údajů – výzvy

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku
 1. Uděluji tímto souhlas spolku Milion Chvilek z. s. se sídlem Koněvova 3, Praha 3, IČ: 06760538, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 69778 (dále jen „Milion Chvilek, z. s.“ nebo též "spolek"), aby ve smyslu příslušných právních předpisů, zejm. nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovával tyto osobní údaje:
  1. jméno a příjmení
  2. obec
  3. telefon
  4. povolání
  5. e-mailová adresa
  6. IP adresa.

 2. Moje osobní údaje jsou zpracovávány za účelem prosazování obsahu výzev spolku jako podnětů pro státní orgány s vyjádřením přání a názorů jejich účastníků a pro účely informování o činnosti spolku a možnostech mého dalšího zapojení..

 3. Spolek může mé uvedené osobní údaje propojit s údaji z veřejně přístupných zdrojů.

 4. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu deseti let od uděleného souhlasu.

 5. Udělený souhlas mohu kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, a to prostřednictvím zasláním emailu na emailovou adresu [email protected] nebo dopisu na adresu spolku: Koněvova 289/3, Žižkov, 130 00 Praha 3.

 6. Zpracování osobních údajů je prováděno spolkem, osobní údaje však pro spolek mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,. Spolek, ani další zpracovatelé nepředávají osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 7. Beru na vědomí, že:

  1. mám právo požadovat od spolku přístup k osobním údajům týkajícím se mé osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR, tj. získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány, v jakém rozsahu a zajistit přístup k nim;

  2. mám právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR;

  3. mám právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se mě týkají, na základě článku 21 GDPR

  4. mám právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR;

  5. mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR;

  6. mám právo získat informace o porušení zabezpečení mých osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR;

  7. mám právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu;

  8. pokud se domnívám, že zpracováním mých osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, mám právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

  Bližší informace o mých právech lze nalézt také na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

 8. Seznámil jsem se rovněž se Zásadami ochrany osobních údajů spolkem a užívání cookies, které mohu najít na této stránce: https://milionchvilek.cz/privacy-policy.
Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku