Facebook
Instagram
YouTube
Xko
|
EN
Account
Zobrazit menu
Menu
Zobrazit menu
Menu

Dárcovský etický kodex

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku

Jedná se o soubor principů a pravidel, která zajišťují, aby byl proces přijímání finančních darů pro spolek Milion chvilek důvěryhodně ošetřen. Společně s desítkami renomovaných organizací se hlásíme také k Etickému kodexu pro jednání s dárci, který jsme přijali jako členové Klubu fundraiserů v rámci Českého centra fundraisingu.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

1. Dary využíváme výhradně k naplňování účelu spolku. Spolek funguje na neziskovém principu, jeho účelem není shromažďování zisku.

2. Přijímáme dary pouze od důvěryhodných dárců, jejichž činnost a vystupování je v souladu s našimi hodnotami a kteří respektují principy demokratického právního státu, ochranu lidských práv a životního prostředí.

3. Dary přijímáme jen od soukromých dárců, ať už fyzických nebo právnických osob. Při navazování partnerství dbáme vždy na zachování nezávislosti a dobrého jména spolku.

4. Nepřijímáme žádné veřejné prostředky – tuzemské ani zahraniční. Veřejnými prostředky jsou míněny dotace a jiné formy podpory ze státního, krajského či obecního rozpočtu, státního či jiného veřejného fondu, rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu či fondu jiného státu.

5. Čím větší dar nám dárce nabízí, tím pečlivěji posuzujeme jeho důvěryhodnost, původ peněz a soulad partnerství s našimi hodnotami.

6. Nepřijímáme anonymní dary. Spolek Milion chvilek ani jeho místní skupiny zásadně nepřijímají dary v hotovosti, ať už na akcích nebo mimo ně.

7. Přijmutí daru nevytváří zákaznický vztah mezi příjemcem daru a dárcem, ani nenavozuje dojem takového vztahu. S darem není nikdy spojen závazek jakékoliv podpory ze strany spolku (s výjimkou případného zveřejnění jména dárce).

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ DARŮ

1. Nikdy nepřijímáme dary od politických stran a hnutí, ani od politických funkcionářů. Politickým funkcionářem je míněn/a zejména člen/ka předsednictva politické strany nebo politického hnutí, poslanec/poslankyně, senátor/ka, člen/ka vlády, hejtman/ka a radní kraje, a to i v případě, že funkci zastává jako nestraník. Uvedené pravidlo platí i pro dary od obchodních společností a nadací založených nebo vlastněných takovou osobou nebo subjektem. Od osob aktivních v komunální politice můžeme dar přijmout pouze za podmínky, že takové partnerství neohrozí nezávislost a dobré jméno spolku.

2. Nepřijímáme dary od dárců s pochybnou minulostí či pochybným původem majetku, zejména pokud je osoba dárce veřejně spojena s porušováním lidských práv, trestnou činností, ničením životního prostředí či poškozováním jiných veřejných zájmů.

3. U každého daru (za daný kalendářní rok) ve výši 100 000 Kč a více bez výjimky:
◦ prověřujeme osobu dárce z hlediska souladu s Dárcovským etickým kodexem Milionu chvilek
◦ s dárcem uzavíráme individuální darovací smlouvu
◦ zveřejňujeme jméno dárce ve výroční zprávě spolku Milion chvilek

4. Jestliže byl spolku poskytnut dar v rozporu s Dárcovským etickým kodexem Milionu chvilek, vrátí spolek dar bezprostředně poté, co se o takovém rozporu dozví.

5. Každý, kdo jménem spolku přijímá dar nebo vyjednává partnerství, je povinen dodržovat Dárcovský etický kodex Milionu chvilek a Etický kodex fundraisera.

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku