Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
|
Account
Zobrazit menu
Menu
Zobrazit menu
Menu

Prvotní plán pro rok 2020

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku

Prvotní plán pro rok 2020 Tento plán je prvotním východiskem pro plánování činností spolku Milion Chvilek, z.s. pro rok 2020. Plán bude pro konkrétní kroky v průběhu roku zpřesňován a v případě potřeby měněn.

Výchozí situace

===============

Chceme dělat dále a lépe to, co už děláme. Jsme hlídacím psem demokracie, vzděláváme, aktivizujeme, šíříme důležité informace a zaměřujeme společenské úsilí potřebným směrem.

Rok 2018 byl především rokem výzvy za odstoupení Andreje Babiše a začínajících protestů. Představuje první fázi našeho úsilí – Milion chvilek 1.0.

V roce 2019 jsme vedle protestních cílů 1.0 začali cílevědomě podporovat a propojovat občanskou společnost, což se zhmotnilo v Milionové síti, celorepublikovém rozměru hnutí i na množství aktivit vzdělávacího či kulturního charakteru – to je Milion chvilek 2.0

Rok 2020 by měl být (vedle toho, že dál trvají rozměry 1.0 a 2.0) rokem rozšiřování občanské aktivity a propojování všech, kterým na demokracii záleží. Tímto úsilím chceme zároveň pomoci demokratickým stranám vyhrát ve volbách 2021 – to je Milion chvilek 3.0

Hlavní událost a hlavní úkol roku 2020


Na podzim roku 2020 nás čekají krajské a senátní volby. Přestože krajská zastupitelstva i Senát mají velký vliv na životy občanů, tyto volby se dlouhodobě setkávají s nízkou volební účastí. Přitom jsou obzvlášť tyto nadcházející volby kritické. Milion chvilek bude po celé zemi usilovat o to, aby demokratické strany vyhrály nejen ve volbách krajských a senátních v roce 2020, ale následně pak také ve volbách parlamentních v roce 2021. Hlavním úkolem je zaměření celé sítě příznivců Milion chvilek směrem k volbám.

První polovinu roku 2020 se proto Milion chvilek bude věnovat projektu s pracovním názvem Štafeta pro demokracii. Půjde o sérii debat a kreativních protestních akcí v krajských městech naší republiky. Od února až do června každý týden navštívíme jiné krajské město a každý týden vytyčíme jiné téma, které občany v daném kraji skutečně trápí. Kromě posílení Sítě Milionu chvilek má Štafeta pro demokracii za cíl upozornit na důležitá témata naší země jako je sucho v krajině, zanedbané regiony či korupce ve zdravotnictví. Vyzdvižením konkrétních a lokálních témat chceme navýšit zájem o krajskou a senátní politiku ve všech krajích.

Záměry v jednotlivých oblastech činností spolku


Hlídací pes

Zůstaneme ve střehu a nepřestaneme upozorňovat na překračování čtyř červených čar. Tyto čtyři čáry rámují demokratické hřiště, na kterém platí demokratická pravidla. Považujeme za důležité se nahlas ozvat, kdykoliv nejsou dodržována pravidla a děje se něco nekalého.

Naše analytické aktivity se však neomezují jen na čtyři červené čáry. Pravidelně monitorujeme veřejné dění včetně připravovaných právních předpisů. Koukáme vládě na prsty. Dennodenně zveřejňujeme na sociálních sítích příspěvky reagující na aktuální dění. Bereme jako své poslání informovat o aktuálních problémech srozumitelně a přehledně.

Dalším z dlouhodobých projektů Milionu chvilek je tzv. Argumentář, který by měl přehledně a na jednom místě poskytovat argumenty k tématům, jež se týkají demokracie, střetu zájmů i problémů premiéra Andreje Babiše. Cílem je usnadnit veřejnosti orientaci v dané problematice. Argumenty do diskuse na tato témata tak nebude nutné složitě hledat v různých médiích, ale budou všechny přehledně dostupné na jednom místě.

Milionová síť

Dlouhodobě se ukazuje, že pro budoucnost demokracie v České republice je naprosto klíčová spolupráce aktivních občanů napříč regiony. Zapojení lidí z celé republiky v roce 2019 jasně ukázalo, že obrana demokratických pravidel a hodnot není věcí několika málo pražských intelektuálů. Celostátní dopad našich aktivit je důkazem, že termín „pražská kavárna“ je smyšlený mýtus, který občany České republiky zcela zbytečně rozděluje.

Napříč společenskými vrstvami, napříč názorovými proudy a také napříč celou českou krajinou jsou lidé ochotni se spojit, když jde o základní principy, na kterých naše republika stojí. Důkazem toho je všech těch více než 1 500 výše zmíněných akcí, které se v minulém roce pod hlavičkou Milionu chvilek odehrály.

V roce 2020 chceme ještě více rozšířit a formalizovat Milionovou síť aktivních lidí po celé republice. Množství osobních příběhů lidí, kteří se pustili do pořádání protestů, besed a dalších akcí i v obcích, kde se 30 let nekonal málem ani malý koncert, nás přesvědčují o obrovské osobní odvaze těchto aktivních občanů a jejich blízkých. Rok 2019 ukázal, že je na co navazovat, že je na čem stavět.

Vytvoření stabilní a živé Milionové sítě je jednou z hlavních priorit práce našeho spolku do příštích let. Vytvoříme a spustíme systém akreditací nových místních skupin aktivních občanů. Cílem je vybudovat síť, skrze kterou se budou k široké veřejnosti přenášet důležité informace a která bude sama vytvářet i přijímat impulzy k různým občanským aktivitám.

V roce 2020 nás čekají krajské volby, proto se i v rámci Milionové sítě chceme soustředit zejména na témata, která jsou aktuální v jednotlivých krajích. Tato témata chceme vyzdvihnout během akce Štafeta pro demokracii, na které budeme úzce spolupracovat s místními aktivními občany i odborníky a odbornicemi na lokální problémy.

Do budoucna chceme lokálním skupinám Milionové sítě zajistit asistenci, podporu, zázemí v podobě praktické podpory při pořádání akcí, předávání know-how ohledně fungování týmů, práce na sociálních sítích nebo komunikace na různých úrovních. Jedním z vážných společenských problémů současnosti je vzájemná nedůvěra. Věříme, že budováním, propojováním a sbližováním komunit ve všech koutech naší země se s touto nedůvěrou dá efektivně bojovat.

Vzdělávání

Jedním z našich hlavních cílů pro rok 2020 je vzdělávání veřejnosti ohledně demokracie, jejího fungování, kultivování a dalšího rozvoje. V rámci místních skupin v Milionové síti plánujeme pořádat široké spektrum tematických besed a diskusí.

Kromě veřejných akcí chceme využít našeho dosahu a kapacity v online prostředí. Proto připravujeme sérii vzdělávacích videí o demokracii a další online vzdělávací aktivity, které budou široké veřejnosti přibližovat základní principy fungování demokracie.

Časová kapacita našeho interního týmu omezená, proto chceme v rámci našich vzdělávacích programů spolupracovat s odborníky a odbornicemi. Například během akce Štafeta pro demokracii budou hlavními hosty v diskusích vybraní experti a expertky na problematiku dané lokality. S odborníky a odbornicemi chceme také pracovat při tvorbě videí a videorozhovorů na nejrůznější témata, která souvisí s demokracií, aktuálními problémy a společenskou situací v České republice.

Hlavním cílem vzdělávacích programů Milionu chvilek je inspirovat co největší část veřejnosti k aktivnímu přístupu v politickém, ale i kulturním a společenském životě. Chceme, aby se co nejvíce lidí zajímalo a dbalo na to, zda politici hrají podle pravidel. A aby bylo možné tato pravidla společně hlídat, je třeba je nejprve znát. Těžiště našich vzdělávacích aktivit je zaměřené na to, abychom včas dokázali rozpoznat ohrožení demokratických pravidel a principů.

Dobrovolnický tým

Dobrovolníci a dobrovolnice jsou cennou a klíčovou součástí naší činnosti. Bez jejich spolupráce by se nemohly uskutečnit mnohé akce a aktivity, kterým se věnujeme.

Na akcích se dobrovolníci podílejí na různých typech prací: rozmisťování, stavění a bourání, technické zabezpečení akce, ostraha techniky, pořadatelská služba, péče v sektoru návštěvníků se speciálními potřebami nebo pomoc v antikonfliktním týmu. Mnozí dobrovolníci dělají pro spolek i vysoce odbornou práci. Dobrovolníci také pomáhají s plánováním, někteří jsou součástí komunikačního týmu nebo týmu Milionové sítě.

Na začátku roku 2019 čítala základna dobrovolníků Milionu chvilek několik desítek lidí. Tato základna se postupně rozšiřovala. Během shromáždění na Letné aktivně pomáhalo zhruba 250 dobrovolníků. Na celkové přípravě letenského shromáždění se podílelo asi 350 dobrovolníků z celé republiky.

Aktuálně čítá dobrovolnická sekce Milionu chvilek několik set dobrovolníků z celé ČR. Zapojují se do akcí v regionech, pomáhají v místních skupinách Milionu chvilek a podílejí se také na centrálně organizovaných aktivitách.

V roce 2020 budeme nadále systematicky pracovat na optimalizaci spolupráce s dobrovolníky a dobrovolnicemi hlavně v těchto oblastech:

● Rozšiřování dobrovolnického týmu, který je klíčovou součástí našich aktivit, vytvoření atraktivních možností zapojení dobrovolníků a vytvoření fungujícího systému, který je v jejich aktivitách podpoří

● Větší zapojení dobrovolnického týmu do běžného chodu spolku (komunikace, analytika, IT podpora atd.)

● Větší zapojení dobrovolnického týmu do jednorázových projektů a akcí, na kterých bude tento tým nebo jeho vybraní členové pracovat od začátku do konce

● Vytvoření komplexního systému péče a podpory pro rostoucí dobrovolnický tým

Komunikace

Komunikační sekce zastřešuje a veřejně prezentuje všechno, co Milion chvilek dělá.

Cílem komunikačního týmu Milionu chvilek pro rok 2020 je vytvořit a udržet celistvost v komunikaci a oslovit nové skupiny lidí.

V roce 2020 nás také čeká revize webových stránek, které by se měly stát přehledným centrem veškerých informací a aktivit Milionu chvilek. V neposlední řadě se bude komunikační tým dlouhodobě věnovat vzdělávání a spolupráci s týmem péče o podporovatele Milionu chvilek.

Fundraising

Velmi si vážíme důvěry všech dárců a dárkyň, kteří podporují činnost Milionu chvilek. Jejich důvěra je pro nás obrovským závazkem hospodařit zodpovědně. Proto patří transparentnost financování Milionu chvilek mezi naše klíčové priority.

Všem dárcům a dárkyním chceme poskytnout důvěryhodnou a dobře zabezpečenou možnost finančně podpořit obranu a kultivaci demokracie.

Pracujeme na Kodexu dárců Milionu chvilek, který popisuje vztahy z našimi dárci a definuje, za jakých podmínek může a nemůže spolek Milion chvilek pro demokracii přijímat dary. Kodex dárců představíme v roce 2020.

Tým

Díky podpoře veřejnosti během roku 2019 nám bylo umožněno postupně zvětšovat množství aktivit Milionu chvilek. V nastaveném kurzu budeme pokračovat i v roce 2020. Naše další cíle však už nemůžeme naplnit jen v týmu s několika úvazky, dobrovolníky a dobrovolnicemi. Proto bude nutné náš tým profesionalizovat a rozšířit.

V roce 2020 máme v plánu rozšířit tyto části týmu:

● Exekutiva: Naše organizace roste. Abychom zvládli dlouhodobé plány i každodenní chod, musíme vytvořit pevnou zaměstnaneckou strukturu a v jejím rámci i odpovídající systém komunikace. Proto plánujeme exekutivní tým rozšířit o funkci výkonného ředitele nebo ředitelky, který nebo která bude zastřešovat a dohlížet na naše projekty. Stejně tak bude nutné najít finančního ředitele nebo ředitelku, který nebo která bude spravovat veškeré finance spolku (příchozí i odchozí).

● Komunikace: S komunikací online i offline jsou provázány veškeré aktivity spolku Milion chvilek. Proto se tým komunikace potřebuje rozšířit o role garanta nebo garantky komunikace, správce nebo správkyně sociálních sítí, osoby pro komunikaci s médii, editora nebo editorky, ale též dalších kreativní rolí. V neposlední řadě potřebujeme rozšířit také laskavý a trpělivý tým péče o naše podporovatele, který vyřizuje obsáhlou korespondenci spolku.

● Analytický tým: Abychom mohli sledovat a správně posuzovat politické dění v České republice, potřebujeme tým schopných a informovaných profesionálů různého zaměření, kteří nám umožní monitorovat a vyhodnocovat aktuální dění.

● Tým Milionové sítě: Rozšiřování a růst Milionové sítě se neuděje samosebou. Považujeme za zásadní poskytovat profesionální podporu našim akreditovaným skupinám. Tato podpora může mít formu administrativní, informativní, finanční, právní i motivační. Chceme oslovovat stále větší část veřejnosti. A s tím je velká spousta práce.

● Produkční tým: Bez kvalitního produkčního týmu nemůžeme organizovat akce. Ať už se jedná o veřejná shromáždění, demonstrace, besedy, vzdělávací akce nebo oslavy výročí, nic z toho se neobejde bez kvalitní produkce. Proto chceme náš produkční tým doplňovat podle potřeby jednotlivých projektů.

Zapojte se a proměňte slova v činy ještě dnes

Podepište výzvu

Přidejte se k 543 395 demokratům, kteří podepsali naši výzvu.

Akční centrum

Zjistěte, jakým způsobem se můžete zapojit právě Vy.

Darujte

Darování je nejjednodušší a nejrychlejší cesta, jak se můžete zapojit hned teď.

Sdílet stránku
Zkopírovat odkaz do schránky
Sdílet na Facebooku